àmbits

La violència masclista es pot manifestar i adopta característiques concretes segons els àmbits següents i que la llei 5/2008 estructura en 5 grans àmbits (en negreta):

 • Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat. Aquest tipus de violència, és el que la llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre defineix com a violència de gènere.
 • Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, psicològica i econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams d l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exercida en l’àmbit de la parella, definida en l’apartat anterior.
 • Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies:
  • Assetjament per raó de sexe: el constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les dones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
  • Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
 • Violència en l’àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions següents:
  • Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida sobre les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne.
  • Assetjament sexual.
  • Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.
  • Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.
  • Matrimonis forçats.
  • Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura i els abusos sexuals.
  • Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones: com ara els avortaments selectius i les esterilitzacions forçades.
 • Qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.